תכנית אסטרטגית לממשל פתוח: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

ממשל פתוח, כתפיסה ממשלתית, מקדם הצבה של האזרח במרכז, ומדגיש את תפקידה של הממשלה כמשרתת הציבור. אנו מבקשים לקיים "קפיצת מדרגה", ולהגדיר תוצאות רצויות למדיניות ממשל פתוח. מה לדעתך צריכות להיות המטרות של "הממשל הפתוח" בישראל, וכיצד נדע שהשגנו אותן?

מידע נוסף

ממשל פתוח הוא אחד מנושאי העיסוק המרכזיים בממשלות העולם בשנים האחרונות. בישראל, ממשל פתוח מוגדר כ"שינוי תפיסה של הממשל" - לעבר הצבה של האזרח במרכז, ותוך הדגשת תפקידה של הממשלה כמשרתת הציבור. תפיסה זו נטועה בזכות הציבור לדעת כיצד פועלת הממשלה, להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות שלה, ולהשפיע עליהן באופן שיתרום לעשייה הציבורית.

בהחלטת הממשלה מס' 4515, נוסחו ארבעה עקרונות מרכזיים שעל בסיסם פועלת תפיסת הממשל הפתוח בישראל: שקיפות ודיווחיות, שיתוף ציבור, אחריותיות, ויישום טכנולוגיות חדשניות. עקרונות אלה משפיעים על מידת הפתיחות של הממשלה, ועל המאמצים שהיא מקדמת. בעקבות מאמצי השנים האחרונות, שסייעו בהטמעת ארבעת העקרונות בעבודת הממשלה, ביקשנו לקדם את מדיניות הממשל הפתוח ולהגדיר לה תוצאות רצויות – כאלה שתהיינה ממוקדות בשינוי שמייצרת הממשלה עבור הציבור.

לשם כך, אנו מעוניינים להבין מהן ההשפעות הרצויות של ממשל פתוח, הנובעות מפעילות הממשלה אך אינן מצויות לחלוטין בשליטתה. השפעות אלה יכולות לעסוק בשאלות של יעילות - למשל, האם השימוש במשאבים נעשה יעיל יותר בעקבות שקיפות תקציבית, או בשאלות של רספונסיביות - האם שיעור האזרחים שצרכו שירותים דיגיטליים עלה בעקבות שינוי מדיניות.


לצפייה במסמך הרקע להיוועצות